Zheng, B., & Xiang, X. (2018). The Psycholinguistics of Chinese Translation. In C. Shei, & Z. Gao (Eds.), Routledge Handbook of Chinese Translation (291-306). (New ed.). Routledge