Peyerimhoff, N., & Samiou, E. (2010). Spherical spectral synthesis and two-radius theorems on Damek-Ricci spaces. Arkiv för Matematik, 48(1), 131-147. https://doi.org/10.1007/s11512-009-0105-5