Byford, A. (2009). "Poslednee sovetskoe pokolenie" v Velikobritanii. Новое литературное обозрение. Novoe literaturnoe obozrenie, 64(2), 96-116